Privacy

Privacy

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld je informatie te kunnen toezenden over onze activiteiten. Onze vereniging behandelt je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

Dit zijn daarom onze drie privacy promises:

1. Je persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.
2. Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
3. Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de hiernaast omschreven doeleinden.

Naam, adres, woonplaats en geboortedatum

Je naam, adres en woonplaats, alsook je geboortedatum wordt opgeslagen omdat we deze nodig hebben voor onze ledenlijst, verzekeringsformaliteiten en subsidie aanvragen.

E-mailadres

We bewaren je e-mailadres zodat we je belangrijke berichten kunnen sturen over activiteiten van onze vereniging. Je kan ervoor kiezen om je hiervoor uit te schrijven.

De bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot je ons laat weten niet langer opgenomen te willen worden in ons mailbestand. Tenzij op grond van wettelijke verplichtingen het noodzakelijk is bepaalde gegevens langer te bewaren (vb boekhoudkundige verplichtingen)

Foto’s/ Fimpjes

Er kunnen tijdens onze activiteiten foto’s of korte filmpjes worden gemaakt die via de website en de facebookpagina gedeeld kunnen worden om promotie te maken voor onze vereniging en om het community gevoel te versterken.

Door het aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van tevoren om toestemming te vragen voor publicatie. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto/filmpje op de website of facebookpagina van De Tandem, dan zullen we die op eenvoudig verzoek verwijderen.

We zullen je gegevens alleen met anderen delen in de volgende gevallen:

  • Voor het verlenen of uitvoeren van diensten die noodzakelijk verbonden zijn aan de werking van onze club.
    Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten (bv. de verzekering, huren van de zaal, …) kunnen uw gegevens gedeeld worden met deze partijen, omdat je anders van hun en onze diensten geen gebruik zou kunnen maken.
  • Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting
    Een politievordering kan ons verplichten om jouw gegevens met de politie te delen.

Privacy en jouw rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van hun persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden.

Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)

Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn.

 Recht van inzage (artikel 15 AVG )

Betrokkenen hebben het recht te weten of hun betreffende persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Betrokkene heeft recht op rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. De rectificatie moet meteen plaatsvinden.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging te wissen, onder andere indien:

Ø persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

Ø de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;

Ø betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;

Ø de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

Recht op overdraagbaarheid / dataportibiliteit (artikel 20 AVG)

Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als een betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Recht om klacht in te dienen

Wanneer u moeilijkheden ondervindt bij de uitoefening van uw privacyrechten, kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer . Zij tracht geschillen in der minne te regelen.

Als zij een misdrijf vaststelt, doet zij aangifte bij de Procureur des Konings.

U kunt ook rechtstreeks klacht indienen bij de Procureur des Konings net als bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.