Visie & Statuten

VZW DE TANDEM

Basisbeweging voor een duurzame, solidaire en liefdevolle wereld

MISSIE

Wij willen een samenleving waarin de mens en de planeet centraal staan. Wij willen een economie die gericht is op de echte noden van alle mensen, in respect voor de natuur. Wij willen meer verdraagzaamheid, meer vriendelijkheid, meer medemenselijkheid. Wij willen een maatschappij waarin bewust leven, vrijheid, verantwoordelijkheid, participatie en kunst meer aan bod komen.  Wij willen een transitie op alle levensdomeinen, lokaal, regionaal en mondiaal. Wij willen een alternatieve levensstijl aanreiken. Dit alles willen wij samenbrengen in een ontmoetingshuis.

Deze missie is geïnspireerd op basiswaarden :

 • Alle mensen zijn gelijkwaardig, niet identiek. Alle mensen streven op een eigen wijze naar geluk. Ieder mens verdient respect en optimale kansen om zijn geluk na te streven.
 • Ieder mens is verantwoordelijk voor zichzelf én wij zijn verantwoordelijk voor mekaar, kortbij en wereldwijd. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand.
 • Vooruitgang betekent meer “mede-menselijkheid”, meer verdraagzaamheid, meer vrede, meer liefdevol samenleven. Rechtvaardigheid en solidariteit zijn hierbij steunpilaren.
 • Kunst maakt vrij en creatief.
 • De aarde is voor iedereen. Wat zij aan mogelijkheden biedt moet voor iedereen ter beschikking zijn. Wij zijn elk voor zichzelf en samen verantwoordelijk voor het goed beheer ervan.

DOELSTELLINGEN

 • We willen respect hebben voor jong, oud, arm, rijk, gelovig, niet-gelovig, hetero, homo, migrant of vluchteling,… Ieder mag zijn/haar eigenheid hebben en er voor uitkomen.
 • Wij willen een basisbeweging zijn. Het moet van onderuit groeien. Burgerparticipatie en vrijwilligerswerking zijn hierbij belangrijke hefbomen. We willen politiek neutraal zijn, niet gebonden aan een levensbeschouwing of politieke partij. Iedereen is welkom om mee te denken, in dialoog te gaan en suggesties te geven. Iedereen wordt uitgenodigd om mee de handen uit de mouwen te steken in de concrete deelprojecten.
 • We streven naar verbondenheid. Wat verbindt ons met mekaar en wat kunnen wij samen meer en beter? De neuzen in dezelfde richting krijgen om tot concrete acties te kunnen komen.
 • Wij willen krachten bundelen. Hierdoor gaan we mekaar versterken, ons draagvlak vergroten en kan er invloed komen op het beleid.
 • We willen goede beheerders zijn van onze planeet. In harmonie leven met ons milieu: we zijn gebruikers en bewaarders van water, lucht, grond, planten en dieren. Gezonde voeding, recyclage van gebruikte goederen, zuinig gebruik van grondstoffen en het delen van producten zijn hier de consequenties van.
 • Wij willen info en vorming geven. Wij willen weten in welke wereld wij leven en op een bewuste wijze goede keuzes kunnen maken. Dit veronderstelt kennis over wat er aan mogelijkheden bestaat. Ook willen wij leren van anderen. Lezingen en debatmomenten over thema’s van solidariteit, duurzaamheid en andere levensstijlen zijn hulpwegen hiervoor. Wij willen ons bekwamen in het beter met mekaar communiceren en dialogeren.
 • Wij willen kleine wereldverbeteraars zijn. Er zijn vele kleine revoluties nodig. Wij geloven in kleine, lokale acties, met een vaste regelmaat en met invloed op het dagelijks leven. Dit betekent een andere levensstijl: anders eten, anders verplaatsen, anders consumeren, het delen van goederen en diensten, het ruilen, het geven van ondersteuning met praktische zaken; maar ook in respect met mekaar omgaan, een luisterend oor hebben voor anderen, een bemoedigende houding aannemen, …
 • Het moet plezierig zijn. Op een plezante manier dingen samen doen. Lachen om onszelf en om de mensen die zich al te serieus nemen.

PROJECTEN EN ACTIES

 Onze projecten :

 • Repair Café

Periodisch houden wij een Repair Café met herstellingen van kledij, huishoudtoestellen, werkmaterialen, multimedia-apparaten. We nodigen andere initiatieven die rond transitie bezig zijn uit (weggeefwinkel, compostmeesters, Velt, …). We sluiten telkens af met een volkskeuken: samen een maaltijd nuttigen met als het kan bio-producten.

 • Samentuinen

Op een ecologische wijze tuinieren we op een gezamenlijk perceel. Een combinatie van eco-cultuur en ontmoetingsplek.

 • Biepbieb
 • Inzamelen van kroonkurken en flessendopjes
Visietekst (pdf)

Statuten (pdf)

Jaarverslag 2017 (pdf) – 28/04/2018